Auditoría de xarxes

Recopilació de dades i anàlisi detallada

GPDT S.L, disposa tant dels equips com del programari adequat per poder analitzar tant una xarxa local de coure, xarxa local de fibra, com de xarxes Wifi.

Previ a qualsevol pressupost, realitzem una auditoria, només d'aquesta manera podem garantir que els equips i millora de la xarxa proposada s'ajustin a la necessitat real a la necessitat del client.

L'auditoria consisteix a recopilar tota la informació de la xarxa actual i presentar un informe:

XARXA WIFI: L'informe inclou dades de cobertura, nivell de senyal, soroll, seguretat i localització dels canals més actius i dels menys ocupats, entre altres dades.

 

XARXA LOCAL: L'informe inclou les dades de senyal de comunicació punt per punt, bé sigui una xarxa amb fibra òptica o amb cable de coure.

Amb els valors obtinguts podrem optimitzar la qualitat de la xarxa, el senyal de cobertura, la infraestructura, al mateix que podrem reduir la contaminació radioelèctrica.

Electrònica de xarxes 

Recopilació de dades i anàlisi detallada

. En el camp de l'electrònica de xarxa, entenem la importància d'un disseny sòlid. L'arquitectura de xarxa implica l'especificació dels components físics, l'organització funcional i de configuració, els procediments i els protocols de comunicació utilitzats.

Aquest procés és complex, ja que involucra una varietat d'elements essencials per al correcte funcionament de la xarxa. Els quatre grups principals inclouen:

ROUTING: Aquesta funció busca rutes eficients dins de la xarxa per a enviar informació a través d'Internet.

FIREWALL: Essencial per a la seguretat de la xarxa, aquest dispositiu controla el trànsit d'entrada i sortida i aplica regles de seguretat per a permetre o bloquejar el trànsit.

SWITCHING: Permet la creació de xarxes de recursos compartits en l'àmbit intern, permetent la comunicació entre dispositius connectats.

 

Wi-Fi: Aquesta tecnologia sense fils permet la connexió a Internet de dispositius com portàtils, tablets i smartphones mitjançant radiofreqüències o infrarojos.

El nostre enfocament en l'electrònica de xarxa és garantir que cada component s'integri de manera efectiva en la seva infraestructura, brindant una solució sòlida i segura.